1. Top
  2. About Keidanren
  3. Officers of KEIDANREN
  4. Directors, Auditors

About Keidanren  Officers of KEIDANREN Directors, Auditors

As of October 1, 2021

Chairman, Representative Director

TOKURA Masakazu

Vice Chairs, Directors

SUMI Shuzo
TOMITA Tetsuro
KATANOZAKA Shinya
SUGIMORI Tsutomu
NAKAMURA Kuniharu
HIRANO Nobuyuki
WATANABE Koichiro
SHINOHARA Hiromichi
OHASHI Tetsuji
SATO Yasuhiro
KOMODA Masanobu
OHTA Jun
YASUNAGA Tatsuo
HIGASHIHARA Toshiaki
HASHIMOTO Eiji
TSUGA Kazuhiro
NAMBA Tomoko
KUBOTA Masakazu

President, Representative Director

KUBOTA Masakazu

Senior Managing Directors, Executive Directors

MUKUTA Satoshi
NEMOTO Katsunori

Managing Directors, Executive Directors

FUJIWARA Kiyoaki
INOUE Takashi
HARA Ichiro
HASEGAWA Tomoko

Auditors

UCHIDA Harumichi
TOKI Atsushi