1. Top
  2. About Keidanren
  3. Officers of KEIDANREN
  4. Directors & Auditors

About Keidanren  Officers of KEIDANREN Directors & Auditors

As of May 31, 2024

Chairman, Representative Director

TOKURA Masakazu

Vice Chairs, Directors

HIGASHIHARA Toshiaki
HASHIMOTO Eiji
TSUGA Kazuhiro
NAMBA Tomoko
KOJI Akiyoshi
NAGANO Tsuyoshi
ENDO Nobuhiro
KOBORI Hideki
NAGAI Koji
TSUTSUI Yoshinobu
SAWADA Jun
KAKIUCHI Takehiko
IZUMISAWA Seiji
NODA Yumiko
KAMEZAWA Hironori
NAGASAWA Hitoshi
TAKASHIMA Makoto
HYODO Masayuki
YOSHIDA Kenichiro

Vice Chair, President, Representative Director

KUBOTA Masakazu

Senior Managing Directors, Executive Directors

FUJIWARA Kiyoaki
INOUE Takashi

Managing Directors, Executive Directors

HARA Ichiro
HASEGAWA Tomoko
IWAMURA Arihiro
IWASAKI Kazuo

Auditors

UCHIDA Harumichi
TOKI Atsushi