1. Top
  2. About Keidanren
  3. Officers of KEIDANREN
  4. Directors, Auditors

About Keidanren  Officers of KEIDANREN Directors, Auditors

As of May 31, 2018

Chairman, Representative Director

NAKANISHI Hiroaki

Vice Chairs, Directors

OKAMOTO Kunie
NAGAYASU Katsunori
MIYANAGA Shunichi
TOKURA Masakazu
IIJIMA Masami
KUDO Yasumi
OKAMOTO Tsuyoshi
KOBAYASHI Ken
ISHIZUKA Kunio
KUNIBE Takeshi
YAMAUCHI Takashi
SHINDO Kosei
YAMANISHI Kenichiro
HAYAKAWA Shigeru
SUMI Shuzo
TOMITA Tetsuro
KATANOZAKA Shinya
SUGIMORI Tsutomu

Director General, Representative Director

KUBOTA Masakazu

Senior Managing Directors, Executive Directors

MUKUTA Satoshi
NEMOTO Katsunori

Managing Directors, Executive Directors

FUJIWARA Kiyoaki
INOUE Takashi

Auditors

UCHIDA Harumichi
TOKI Atsushi