1. Top
  2. About Keidanren
  3. Officers of KEIDANREN
  4. Directors, Auditors

About Keidanren  Officers of KEIDANREN Directors, Auditors

As of June 1, 2022

Chairman, Representative Director

TOKURA Masakazu

Vice Chairs, Directors

NAKAMURA Kuniharu
HIRANO Nobuyuki
WATANABE Koichiro
SHINOHARA Hiromichi
OHASHI Tetsuji
SATO Yasuhiro
KOMODA Masanobu
OHTA Jun
YASUNAGA Tatsuo
HIGASHIHARA Toshiaki
HASHIMOTO Eiji
TSUGA Kazuhiro
NAMBA Tomoko
KOJI Akiyoshi
NAGANO Tsuyoshi
ENDO Nobuhiro
KOBORI Hideki
NAGAI Koji
KUBOTA Masakazu

President, Representative Director

KUBOTA Masakazu

Senior Managing Directors, Executive Directors

FUJIWARA Kiyoaki
INOUE Takashi

Managing Directors, Executive Directors

HARA Ichiro
HASEGAWA Tomoko
IWAMURA Arihiro
IWASAKI Kazuo

Auditors

UCHIDA Harumichi
TOKI Atsushi