1. Top
  2. About Keidanren
  3. Officers of KEIDANREN
  4. Directors, Auditors

About Keidanren  Officers of KEIDANREN Directors, Auditors

As of May 31, 2017

Chairman, Representative Director

SAKAKIBARA Sadayuki

Vice Chairs, Directors

NAKANISHI Hiroaki
KIMURA Yasushi
UNOURA Hiroo
KOGA Nobuyuki
OKAMOTO Kunie
NAGAYASU Katsunori
MIYANAGA Shunichi
TOKURA Masakazu
IIJIMA Masami
KUDO Yasumi
OKAMOTO Tsuyoshi
KOBAYASHI Ken
ISHIZUKA Kunio
KUNIBE Takeshi
YAMAUCHI Takashi
SHINDO Kosei
YAMANISHI Kenichiro
HAYAKAWA Shigeru

Director General, Representative Director

KUBOTA Masakazu

Senior Managing Directors, Executive Directors

HAMA Atsushi
MUKUTA Satoshi

Managing Directors, Executive Directors

NEMOTO Katsunori
FUJIWARA Kiyoaki
INOUE Takashi

Auditors

UCHIDA Harumichi
TOKI Atsushi